ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
[:bg]фонова картинка 37[:en]back picture 37[:]

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Настоящите условия представляват обвързващо правно споразумение („Споразумение“). Молим да ги прочетете внимателно, преди да използвате нашия  сайт.

Настоящото споразумение урежда разглеждането и използването на уебсайта ни https://fondue.bg/. Използването, преглеждането, предаването, кеширането, съхраняването или използването по друг начин на нашия сайт или на която и да е част от него или от неговото съдържание се приема за съгласие и примане на всички условия, посочени по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, подробно изложени по-долу, учтиво ви молим да не изполвате нашия сайт. Ние си запазваме правото да променяме или премахваме части от тези Условия за ползване по всяко време без предизвестие и, освен ако не е посочено друго, такива промени ще влязат в сила незабавно. Във ваш интерес е периодично да проверявате условията за промени. Продължаването на визуализирането или използването на Сайта след публикуването на промени в това Споразумение ще ще бъде равнозначно на приеманто им от ваша срана.

В допълнение към тези Условия за ползване, вие приемате всички условия, посочени в политиката за поверителност на https://fondue.bg/, която е включена в настоящото споразумение и е разположена по-долу. Настоящия сайт и поместените в него материали се предоставят от нас само с  информационни цели. Чрез предоставянето на тези материали, ние не сме ангажирани с предоставянето на юридически или други професионални съвети или услуги или по някакъв начин разширяваме предлагането на продукти или услуги, които са правно обвързващи.

 

I. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕСТА

 

Използването на настоящия сайт с цел предоставяне на информация или сключване на резервация с нас е ограничено до лица, които са навършили най-малко осемнадесет (18) години, както и физически лица и образувания, които могат да влизат в правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство. С предоставянето на каквато и да е информация на настощия сайт, вие удостоверявате, че сте навършили 18 години и сте в състояние да сключите договор.

Посредсрвом преглеждането или използването на настоящия сайт приемате следните неща, без ограничение:

(a) няма да използвате настоящия сайт за нежелана поща, „спам“, сортиране или насипни комуникации от всякакъв вид;

(б) няма да предприемете никакви действия, които налагат неразумно или несъразмерно голямо натоварване на нашата техническа инфраструктура;

(в) няма да претендирате, че сте друго лице или представител на което и да е юридическо лице, независимо дали е действително или фиктивно;

(г) ще използвате настоящия сайт само, за да правите легитимни резервации, които да използвате само вие и вашите поканени гости и няма да използвате сайта за други цели;

(д) няма да използвате робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес за наблюдение или копиране на сайта или съдържанието или информацията, съдържаща се него без нашето предварително изрично писмено разрешение;

(е) няма да използвате никакво устройство, софтуер или рутинна програма, включително, без ограничение, вируси, троянски коне, червеи, бъгове, ботове или злонамерен софтуер, за да повредите, промените неуторизирано данни, да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в правилното работата на сайта.

(ж) няма да копирате, възпроизвеждате, променяте, създавате производни творби или публично показвате съдържание от сайта без изричното ни писмено разрешение;

Вие декларирате, че сте прочели, разбрали, приемате и ще спазвате всички разпоредби на настоящите Условия за ползване и всички допълнителни приложими условия, независимо дали са упоменати тук или не.

 

II. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ

 

 Всички материали, съдържащи се в настоящия сайт, са собственост на fondue.bg. Копирането, възпроизвеждането, публикуването, свалянето, качването, предаването или разпространяването по начин, различен от необходимия за правилното използване на този сайт в съответствие с настоящите Условия за ползване е забранено.

Всички авторски права, търговски марки, и всякакви други права върху интелектуална собственост са наша изключителна собственост. Не можете да оформите или използвате рамкиращи техники, за да приложите някоя от нашите търговски марки, лога или друга собствена информация (включително, без ограничение, изображения, текст, оформление на страницата или формуляр) без нашето предварително изрично писмено разрешение. Не можете да използвате мета маркери или друг скрит текст, използващи нашето име, търговски марки или друга собствена информация, без изричното ни писмено разрешение.

 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Търговските марки, лого, марки за услуги изложени на сайта ни (наричани общо „Търговски марки“) са регистрирани и обичайно защитени търговски марки. Всяко възпроизвеждане или използване на някоя от търговските марки, показвани на  сайта, без нашето предварително изрично писмено разрешение, е забранено от националното и международното право. Нищо, съдържащо се в настоящия сайт, не трябва да се тълкува като даване, по подразбиране, на лицензия или по друг начин на лицензиране или право да използвате някоя от търговските марки без изричното ни писмено разрешение. Всички запазени марки, упоменати в този уебсайт, които не са наша собственост, са собственост на съответните им собственици. Неоторизираното използване на сайта или материалите, съдържащи се в него, може да наруши приложимите закони за търговската марка или други закони за интелектуалната собственост.

 

АВТОРСКО ПРАВО

Настоящия сайт, включително цялото му съдържание, са собственост на https://fondue.bg/. Можете да разглеждате тези сайтове и да възпроизвеждате извадки от тях за ваши лични, нетърговски цели. Модифицирането или включването в някаква друга работа, публикация или уебсайт на съдържание от нашия сайт, без нашето предварително изрично писмено разрешение е забранено. Нашия сайт и съдържанието, предоставено на него, не може да бъдат копирани, възпроизвеждани, публикувани, качени, променяни, предавани или разпространявани под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, включително, без ограничение, електронни, механични, фотокопирни, и по какъвто и да е друг начин, различен от изискваното за разрешената употреба на сайта съгласно настоящите Условия за ползване. Неоторизираното използване на сайта или материалите, съдържащи се в неог, може да наруши приложимите закони за авторското право или други закони за интелектуалната собственост.

 

III. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОТКАЗ

 

Вие приемате, че използвате нашия сайт на ваш риск. Нашия сайт и всички свързани информационни услуги, съдържание или материали се предоставят на база „КАКТО Е“ без гаранции.

Посредством сайта ни ние не прави никакви изявления и, в максималната степен, допустимо според приложимия закон, се отказва от всякакви гаранции, изрично или косвено, включително, но не само, гаранции за собственост, косвени търговски гаранции, гаранции за годност за определена цел, гаранции на ненарушаване, както и всяка друга гаранция, включително тази, произтичаща от закона или по друг закон или тази, произтичащи от начин на търгуване или практикуване на занаят.

Съдържащата се в нашия сайт информация е представлява обща справка. Ние по никакъв начин не гарантираме, че материалите съдържащи се в сайта са точни, актуални, надеждно, включително, но не само, всяка информация, свързана с цени или наличности.

 

IV. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

При никакви обстоятелства нито ние, нито дъщерните ни дружества, свързани предприятия, служители, директори, агенти, партньори, представители, изпълнителите или подизпълнителите не носят отговорност за вас или за трети страни за всякаква загуба или вреда или щети, директни, косвени, специални, случайни, последователни, наказателни или по друг начин (включително, вреди за загуба на печалби, загуба на способности, прекъсване на бизнес и загуба на информация или данни), произтичащи от използването или невъзможността за използване на сайта ни.

 

V. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА

 

Моля, прочетете внимателно тази политика преди да ни изпратите лична информация за вас. Моля, имайте предвид, че настоящата Декларация за поверителност не важи за обработката на лични данни от името на трети страни, като например авиокомпании, фирми за коли под наем и други доставчици на услуги. Препоръчваме ви да прегледате правилата за поверителност на доставчици на услуги от трети страни, които можете да използвате, за да осигурите адекватна защита на вашата лична информация. Тази политика предоставя технически подробности за стъпките, които предприемаме, за да зачитаме загрижеността ви за поверителността. Разделихме го в подраздели, позволявайки ви да прескочите директно до информацията, която ви интересува най-много.

 

КАКВО Е ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

„Лична информация“ е всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на вас като физическо лице. Тя може да включва, без ограничение: Вашето име и информация за контакт, като физически адрес, имейл адрес и телефонен номер; информация, свързана с вашата резервация или посещението ви в нашия ресторант; информация за закупуването на продукти или услуги; лични характеристики, включително дата на раждане, пол и националност; ЕГН; номера на лична карта или паспорта и датата и мястото на издаване; история на пътуванията; информация за плащане, включително информация за кредитни карти; дати и размер на сметката платена при нас; предпочитания на гостите, включително предпочитани методи за комуникация и предпочитани начини на плащане; маркетингови предпочитания; наименование и адрес на фирмата; отзиви и мнения за нашите марки или ресторант (ако те са идентифицирани или свързани с вас); принадлежност към програма за редовни клиенти или пътуващи партньори и номер на член; хотел, авиокомпания и коли под наем; и групите, с които сте асоциирани за престой в ресторанта.

 

КОГА И ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

Всяка точка на взаимодействие между вас и сайта ни, било то електронно, по телефона или лично, е момент, в който можем да събираме информация от вас. По-долу сме изброили примери за това кога и защо можем да съберем информацията ви, като следва да имате предвид, че този списък не е изчерпателен.

 

2.1 РЕЗЕРВАЦИИ

 

Ние събираме лична информация, която ни помага да направим резервацията ви и да гарантираме, че услугите отговарят на вашите нужди. Тази информация ни помага да персонализираме своя опит в нашия ресторант.

 

2.2 ПРОМОЦИИ И МАРКЕТИНГ

 

Тази информация ни дава възможност да Ви информираме за промоции или други оферти или информация. Някои такива промоции изискват вашата лична информация да бъде споделена с трета страна, включително маркетингови и комуникационни компании. Тези компании са сключили договор с нас и са длъжни да защитават всякаква такава информация, до която имат достъп. Ако не желаете да получавате такива промоции и информация от нас, можете да посочите като такива, когато останете при нас, или можете да се свържете с нас или да ни изпратите имейл на адрес: res@fondue.bg

 

2.3 ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Също така събираме лична информация, когато провеждаме проучвания за удовлетвореността на клиентите или фокус групи, за да подобрим нашите продукти или услуги. Тази информация може да бъде събирана от трети страни по договор с нас и те са длъжни да защитават всякаква такава информация, до която имат достъп.

 

2.4 ДРУГИ ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

Моля, обърнете внимание, че в допълнение към личната информация, описана в предходните раздели, може да използваме и системи за видеонаблюдение и други мерки за сигурност в нашия ресторант, които могат да заснемат или записват снимки на гости и посетители в обществените зони.             Приемате, че като използвате някой от нашите обществени пространства, можем да уловим и използваме вашето изображение за целите на сигурността и разследването.

 

2.5 ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Чувствителната информация се отнася до информация, свързана с вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания и здраве (алергии непоносимости към храни). По принцип не събираме чувствителна информация, освен ако не е предоставена доброволно от вас. Ние можем да използваме предоставените от Вас здравни данни изключително, за да Ви обслужваме по-добре и да отговорим на вашите конкретни нужди.

 

3. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Личните данни могат да бъдат събирани чрез онлайн формуляри, по телефона, по електронната поща, лично или по друг начин, обхванат от тази политика. С изключение на мерките за сигурност, обсъдени по-горе, или други области, посочени в тази политика, когато трябва да събираме лична информация от вас, ние ще ви помолим доброволно да ни предоставите нужната ни информация. Най-честите примери за такива искания са, когато правите резервация, които ние описваме по-подробно по-долу.

Ако желаете, можете да изпратите вашия имейл адрес в нашия списък за абонамент или да получите друга информация. Ние ще ви поставим само в такива списъци, когато посочите вашето желание да бъдат включени. Ние не продаваме или даваме под наем списъците си на никого. След като в такъв списък, можете да помолите да бъдат премахнати от списъка по всяко време. Посетителите винаги ще имат възможност да приемат или да откажат всякаква форма на комуникация от нас.

 

3.1 БИСКВИТКИ

 

Когато посещавате нашите уеб сайтове, на вашия компютър може да бъде предоставена бисквитка, която проследява вашите предпочитания. Тези бисквитки ни позволяват да предоставим всеки посетител с персонализирано изживяване. Може също да използваме бисквитки, за да събираме и поддържаме обобщени данни на уеб сайтове (като например броя на посетителите на даден сайт), които ни помага да видим кои области са популярни сред нашите потребители и които не са. Наред с другите неща, тези данни ни помагат да подобрим и актуализираме сайта въз основа на информацията за използване на посетителите. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да ги блокирате, като настроите настройките на вашия браузър. Моля, разберете, че отхвърлянето на бисквитки ще повлияе на способността ви да се възползвате от определени функции за персонализиране, свързани със създаването на потребителски профил.

Също така може да събираме данни с помощта на пикселни маркери, уеб маяци, ясни GIF файлове или подобни средства (събирателно „пикселни маркери“), които ни позволяват да знаем, когато посещавате нашия сайт и да разбирате как взаимодействате с нашите имейли или реклами. Тези методи също така събират обобщени данни, които се надяваме да използваме за подобряване на нашите уебсайтове, за да отговарят по-добре на нашите посетители и клиенти предпочитания. Когато разглеждате или искате страници, нашите сайтове не събират информация, която ще разкрие вашата лична самоличност, освен ако доброволно и съзнателно не ни я предоставите. Ние няма да събираме информация, която разкрива вашата лична самоличност, освен ако не получите достъп до уеб сайтове чрез връзка, предоставена от нас в имейл или сте влезли в онлайн акаунт на нашите уебсайтове или са запомнени на нашите уебсайтове чрез бисквитка, или от компютър. В тези случаи ще знаем кой сте на базата на информацията, която сте ни предоставили преди това.

 

4. КАК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ние третираме информацията, която ни предоставяте като поверителна. Информацията, съхранявана в нашите ресторанти, се съхранява на сигурно място, независимо дали са в заключени шкафове за подаване или в защитени електронни бази данни. Информацията за резервацията се съхранява в защитена клиентска база данни на специален сървър. Ние също така поддържаме отделна база данни за лична информация, използвана за маркетингови и изследователски цели.

За ваша лична защита, моля не включвайте чувствителна лична информация, включително, без ограничение, номера на кредитни карти, във всички имейли, които можете да ни изпратите.

 

5. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Нашите уебсайтове могат да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Ние не носим отговорност за събирането, използването, поддръжката, споделянето или разкриването на данни и информация от такива трети страни. Ако предоставите информация за сайтове на трети страни, се прилагат правилата за поверителност и условията на услугата на тези сайтове. Препоръчваме ви да преглеждате правилата за поверителност на уеб сайтовете, които посещавате, преди да изпратите лична информация.